Privacy

Privacyverklaring Carla Roose TMI
Trainer, Mental coach, Interim


Inleiding:
Carla Roose TMI heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens.
Carla Roose TMI staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr. KvK. 22060246. De missie van Carla Roose TMI is: Ieder mens en ieder team heeft zijn kwaliteiten.
De één laat dat beter zien dan de ander; de ene organisatie daagt daar meer toe uit dan de andere.
Soms kan het nodig zijn, dat een externe trainer / coach een medewerker en/of een team hier meer duidelijkheid over verschaft.

•    Waarom laat een medewerker zijn/haar kwaliteiten niet zien;
•    Wat is de rol van de leidinggevende of de collega’s hierbij;
•    Wat is de rol van de organisatiecultuur hierin;
•    Is die medewerker zich wel bewust van die situatie;
•    Weet het team wel welke invloeden er spelen;
•    Hoe is het draagvlak van samenwerking;
•    Welke communicatiestructuur heeft hier invloed op;
•    Hoe ontwikkel je zelfvertrouwen;
Kortom: wat is er nodig om alle (verborgen) kwaliteiten optimaal functioneel te laten zijn?

Carla Roose is een trainer / coach, die een sfeer weet te creëren waardoor mensen zich veilig voelen “om zich te tonen”.
Door haar observatie- en intuïtief vermogen weet zij binnen korte termijn zicht te krijgen op de situatie.
Door haar brede ervaringen (h)erkent zij de mens achter de mens, hoort zij wat er niet gezegd wordt en doorziet zij processen.

Ieder mens is uniek en verdient het om zich zodanig bewust te zijn/worden van zijn/haar (on)mogelijkheden, dat een mens en een organisatie meer is/wordt dan de som der delen.

Het is niet moeilijk om een wond te maken;

Een herstelplan vraagt kennis, kunde en kracht!


Zowel bij coaching als bij teamtrainingen bestaat de mogelijkheid dat er persoonlijke profielen gemaakt worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Carla Roose TMI verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Carla Roose TMI. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden. Gegevens die Carla Roose TMI van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Carla Roose TMI in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
•    Voorletters en achternaam
•    Geslacht
•    Geboortedatum
•    Bedrijfsnaam
•    Sector en beroep
•    Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
•    Telefoonnummer (mobiel of vast)
•    E-mailadres (werk of privé)
•    Bankgegevens van opdrachtgever

Verwerkt Carla Roose TMI ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Carla Roose TMI verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dit kan alleen met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Carla Roose TMI, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt over een van de diensten van Carla Roose TMI, verwerken wij gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Doeleinden
Carla Roose TMI verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:
•    Het afhandelen van uw betaling
•    U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•    Om goederen en diensten bij u af te leveren

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Carla Roose TMI gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Carla Roose TMI zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Carla Roose TMI zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens.  Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Carla Roose TMI verstrekt geen gegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien of te corrigeren.

Beveiliging
Carla Roose TMI hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Carla Roose TMI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen privacy beleid
Carla Roose TMI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u dit via het contactformulier van de website kenbaar maken.

Responsible Disclosure
Bij Carla Roose TMI vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.
Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:
•    Uw bevindingen na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.
•    Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen
•    Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
•    Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
•    Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15 mei 2018.